בת-ים הירוקה

הצורך הגובר והעולה בשרות של תכנון ירוק בא לביטוי בדרישות עיריות מחייבות ברחבי ישראל לעמידה בתקן הירוק. התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת”י 5281) מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים ומציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. עבור כל קטגוריה מוגדרים נושאי משנה לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה “בניין ירוק” כאשר הדירוג (1-5 כוכבים) נקבע בהתאם לנקודות שנצברו.

התקן נכתב בשנת 2005 וכלל במקור התייחסות לשני סוגי מבנים: מגורים ומשרדים. התקן מתעדכן כל כמה שנים וזאת בכדי להתאים את עצמו לשינוי בפרקטיקה או ברגולציה המקומית וכדי להטמיע תובנות מהניסיון בעולם. במהלך שנת 2011 שוכתב התקן והורחב לסוגי מבנים נוספים: מבני חינוך, מבני תיירות, מבני בריאות, מבני מסחר ומבני התקהלות ציבורית. בשנת 2015 התקן עבר רביזיה מקיפה נוספת, בזמן שהמועצה הישראלית לבניה ירוקה הינה שותפה בוועדות המומחים המנסחות את התקן.

כך קרה שההנחיות המרחביות של הועדה המקומית בת-ים מביאות לביטוי את רוח הבניה ירוקה, מגדירות כללים ברורים לעיצוב המבנים בעיר ומתייחסות לשלל נושאים כגון עיצוב חזית המבנה והמערכות המחוברות אליו, עיצוב הכניסה והגג, כללים לבניית מבני עזר כגון מחסנים וסככות והנחיות לגבי פיתוח המרחב כגון נטיעת עצים, בניית גדורות ועוד. הנחיות אלה מחייבות לכל בנייה בבת-ים, והן מתווספות לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרשי הבניה. “ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק” מוסיפים בוועדת ההנדסה התכנון והבניה של בת -ים, “יגברו הוראות החוק והתכניות החלות”.

לפניך כמה דוגמאות מתוך מסמך ההנחיות המרחביות לבניה ירוקה בבת-ים:

 • הבנייה תהיה בהתאם לתקן ישראלי לבנייה ירוקה, שיהיה תקף לאותה עת ובהתאם לניקוד הנדרש בתקן.
 • שילוב מרכיבים של בנייה ירוקה בבקשות להיתרי בניה יהיה בהתאם לנוהל הנחיות עירוני התקף בעת הוצאת היתרי הבנייה.
 • לכל בקשה להיתר בניה תצורף תכנית צנרת ותשתיות מתאימה לאיסוף מי נגר ומי עיבוי מזגנים, לרבות התחברות למערכת העירונית.
 • תנאי לקבלת היתר בנייה יהיה קבלת אישור ממכון התעדה מורשה על עמידה בכל תנאי הסף של ת”י 5281 או התקן. עליו להיות בתוקף לעניין בנייה ירוקה ולהתאמת פתרונות התכנון המוצעים למאפייני ת”י 5281 ולמדיניות העירייה.
 • תנאי לאכלוס יהיה אישור מכון התקנים או מכון מורשה אחר על כך שהבניין נבנה על פי ת”י 5281 או התקן שיהיה בתוקף לעניין בנייה ירוקה.
 • על היזם להפיק מסמך שיקרא “מדריך לאב הבית/משתמשי הבניין” העוסק באופן תפעול הבניין בצורה אופטימלית וחסכונית באנרגיה. היזם יפקיד עותק מהמדריך במחלקת רישוי בנוסף להתחייבות להדרכת המשתמשים לתפעול חסכוני של אנרגיה ומים בתקופת השנה הראשונה לאכלוס הבניין.
 • התייחסות לנושאי משטר הרוחות, זכויות שמש, אי חום עירוני, טיפול בנגר עילי תופיע בשלב התכנון המפורט. היבטים של בידוד המבנה, בחירת חומרי הגמר, ניצול משאבי מים, פינוי פסולת וכו’ יבחנו בשלב היתר הבנייה.
 • בקשות להיתרי בניה תכלולנה התייחסות להיבטים של בניה ירוקה כגון: שימור אנרגיה באמצעות מרכיבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, אוורור, הפרדת פסולת, שימור וחסכון במשאבי מים וקרקע, על פי ההנחיות התקפות לאותה עת, כפי שאושרו בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 • תנאי למתן היתר בניה יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו, בהתאם להנחיות ומדיניות העירייה התקפות לאותה עת.
 • תנאי להוצאת היתר בניה, יהיה הכנת תכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי התואמת את הנחיות מהנדס העיר והוועדה המקומית בנושאי בניה ירוקה, והקשורים לעיצוב המבנים ופיתוח השטח כגון: אופן העמדת המבנה, הצללות, בידוד מעטפת המבנים, ניהול מים, פינוי וטיפול בפסולת, אקוסטיקה, תאורה, ניהול אנרגיה ועוד. מסמכי ההגשה יכללו שרטוטים, חישובים, הדמיות וסימולציות בנושאים אלו.

בתכנון ירוק מייעצים, מלווים ומנהלים בניה ירוקה משלב התכנון ועד לקבלת טופס 4 מול מכוני ההתעדה, וקבלת האישורים מהרשויות.

לפרטים נוספים מתקשרים אלינו למספר 1-700-701-075 או ממלאים פרטים למעלה משמאל ונחזור אליך בהקדם.

הטבה ירוקה: פגישה ראשונה עם מלווה מוסמך לבניה ירוקה – ללא תשלום!

 

תכנון ירוק
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

  הודעתך נשלחה בהצלחה!
  נהיה בקשר בהקדם